... ... ...

allegro logo

Podaruj serce

marcel


Dzisiaj jest: Piątek
14 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Bazylid, Bazylis, Eliza, Justyn,
Justyna, Ninogniew, Walerian, Waleriana

Do końca roku zostało 201 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kursy walut

«
NBP
2024-06-13
USD
4.0119
-0.55%
EUR
4.3355
0.00%
GBP
5.1350
-0.22%
NBP
2024-06-12
USD
4.0342
-0.25%
EUR
4.3354
-0.23%
GBP
5.1465
0.00%
NBP
2024-06-11
USD
4.0443
0.71%
EUR
4.3456
0.60%
GBP
5.1464
0.84%
Naszą witrynę przegląda teraz 611 gości 

 

 

 

 

       Elementarne zasady bezpiecze?stwa na sp?ywach kajakowych

autor: Jacek Starzy?ski

Kajakarstwo jest wyj?tkowo przyjemnym sposobem obcowania z natur?. Jest te? bardzo bezpieczne, pod warunkiem, ?e post?pujesz rozs?dnie, przestrzegaj?c kilku podstawowych zasad:

 1. Zawsze licz si? z mo?liwo?ci? wywrotki kajaka.
  • Ka?da nie umiej?ca p?ywa? osoba, ktra wsiada do kajaka, podejmuje ryzyko. Mo?na je zmniejszy? zak?adaj?c kamizelk? ratunkow?. Je?eli wozisz w kajaku dzieci, to pami?taj, ?e w razie wypadku jedna osoba doros?a b?dzie w stanie ratowa? tylko jedno dziecko.
  • Osoby potrafi?ce p?ywa? powinny liczy? si? z ograniczeniem swoich mo?liwo?ci przez ubranie, szybki pr?d na rzece, fal? na jeziorze lub morzu i nisk? temperatur? wody. Dlatego w trudnych warunkach nale?y zak?ada? kamizelk? asekuracyjn?, a na morzu - ratunkow?.
  • Nigdy nie p?ywaj samotnie. Zawsze powinien by? ko?o Ciebie kto?, kto pomo?e Ci w razie wypadku.
  • Nigdy nie p?ywaj w nocy. Udzielenie pomocy w ciemno?ci jest bardzo trudne lub wr?cz niemo?liwe.
  • Nigdy nie wsiadaj do kajaka po spo?yciu alkoholu lub ?rodkw odurzaj?cych. One spowalniaj? Twoje reakcje i ograniczaj? rozs?dek. Alkohol nie rozgrzewa ale przyspiesza utrat? ciep?a.
  • Wypadki s? nieoczekiwane. W krytycznych sytuacjach nie ma czasu na demokracj? i dlatego ka?da grupa powinna wybra? osob?, ktra w razie w?tpliwo?ci podejmie szybk? decyzj?. Takim decyzjom nale?y si? bezwzgl?dnie podporz?dkowa?.
 2. Woda jest potencjalnie gro?nym i zdradliwym ?ywio?em.
  • Przed sp?ywem dowiedz si? jak najwi?cej o trasie, ktr? chcesz przep?yn??. Pami?taj, ?e najwi?kszym niebezpiecze?stwem s? spi?trzenia wody: powiniene? wiedzie?, czy i gdzie znajduj? si? sztuczne progi, tamy, m?yny - zachowaj tam szczegln? ostro?no??. Sp?ywaj?ca woda tworzy poni?ej spi?trzenia poziome zawirowanie stanowi?ce pu?apk? dla osoby, ktra si? w nim znajdzie. Nie nale?y prbowa? przep?ywa? takich miejsc, bo konsekwencje wywrotki s? tam du?o powa?niejsze ni? gdzie indziej.
  • Pami?taj, ?e rzeki s? szczeglnie gro?ne przy wezbranej wodzie: p?ywanie przy stanach powodziowych jest zawsze i wsz?dzie niebezpieczne.
  • Przed wyp?ywaniem na otwarte akweny (du?e jeziora, morze, itp) zawsze trzeba sprawdzi? warunki pogodowe. Wybieraj taki akwen, na ktrym sobie poradzisz w danych warunkach hydro i meteo, na dost?pnym sprz?cie.
  • Wody grskie i morze stwarzaj? szczeglne zagro?enia. Je?eli chcesz po nich p?ywa?, to powiniene? zdoby? odpowiednie umiej?tno?ci i zaopatrzy? si? we w?a?ciwy sprz?t.
 3. Kajak to ma?a ?dka.
  • Zwracaj uwag? na wi?ksze jednostki p?ywaj?ce i zawsze ust?puj im z drogi: jeste? najmniejszy i najbardziej zwrotny. Zachowuj zawsze du?y odst?p od statkw, barek, promw.
 4. Odpowiedni sprz?t jest koniecznym warunkiem bezpiecze?stwa.
  • Twj kajak powinien by? niezatapialny.
  • Zawsze miej pod r?k? (a najlepiej na sobie) kamizelk? asekuracyjn? (na du?ych akwenach - ratunkow?).
  • Pami?taj o odpowiednim ubraniu: zw?aszcza przy z?ej pogodzie i w zimnej wodzie w?a?ciwe ubranie mo?e uratowa? ?ycie. Ubranie nie mo?e krepowa? ruchw i by? zbyt ci??kie: gruby p?aszcz i kalosze mog? po wywrotce poci?gn?? Ci? jak kamie? na dno.
  • Na wodach grskich pami?taj o za?o?eniu kasku i zabraniu ze sob? rzutki.
  • Nigdy nie zaszkodzi wozi? ze sob? szczelnie zapakowan? apteczk? - je?eli nie b?dziesz jej mia? pod r?k?, to oka?e si? niezb?dna! Naucz si? udziela? pierwszej pomocy.
 5. Staraj si? ca?y czas uczy? i rozwija? swoje umiej?tno?ci i wiedz?.
  • Im wi?cej umiesz, tym wi?ksze jest Twoje bezpiecze?stwo.
 6. Zwracaj uwag? na innych i pomagaj im w razie potrzeby.

wi?cej informacji na stronie kajak.org.pl